UTM/Firewall

솔루션 구축 - Solution build up

UTM의 진정한 리더

포티넷은 지난 2000년 8개의 보안 기능(방화벽, IPSec, VPN, SSL, IPS, 안티바이러스, 안티스팸, 웹 필터링, 트래픽 셰이핑을 하나의 하드웨어 어플라이언스에 통합시킨 UTM 시리즈를 업계 최초로 공급한 이래, 관련 시장의 리더 지위를 줄곧 유지해 오고 있습니다.(출처: IDC 보안 시장 보고서, 2011)

또한 업계 유일의 6개 부문의 ICSA 인증을 보유하고 있고, 국제 공통 기준인 CC인증 (EAL4+) 및 IPv6-Ready 인증도 보유하고 있습니다.

주요장비 스펙 테이블

주요장비 스펙테이블 1
FGT-30D FGT-40C FGT-60C FGT-60D FGT-90D FGT-100D
Firwall(1518/512/64 byte UDP) 800 / 800 / 800 Mbps 200 / 200 / 200 Mbps 1 / 1 / 1 Gbps 1.5 / 1.5 / 1.5 Gbps 3.5 / 3.5 / 3.5 Gbps 2500 / 1000 / 200 Mbps
Concurrent Sessions 200,000 40,000 400,000 500,000 1.5 Mill 3 Mill
New Sessions/Sec 3,500 2,000 3,000 4,000 4,000 22,000
IPSec VPN 350 Mbps 60 Mbps 70 Mbps 1 Gbps 1 Gbps 450 Mbps
IPS(HTTP) 150 Mbps 135 Mbps 135 Mbps 200 Mbps 275 Mbps 950 Mbps
Antivirus(Proxy/Flow) 30/40 Mbps 20/40 Mbps 20/40 Mbps 35/50 Mbps 35/65 Mbps 300/700 Mbps
Interfaces (LAN, WAN & DMZ) 5 x GE RJ45 7 x GE RJ45 8 x GE RJ45 10 x GE RJ45 16 x GE RJ45 20 x GE RJ45, 2x GE SFP
Storage - - - - 32GB 32GB
Variants WiFi, PoE WiFi, LENC WiFi, Ana. Modem, WiFi+Ana. Modem, LENC, SFP, POE, ADSL WiFi, PoE WiFi, PoE LENC, highport density, T! port, PoE
주요장비 스펙테이블 2
FGT-200D FGT-240D FGT-280D-POE FGT-300C FGT-600C FGT-800C
Firwall(1518/512/64 byte UDP) 3 / 3 / 3 Gbps 4 / 4 / 4 Gbps 4 / 4 / 4 Gbps 8 / 8 / 8 Gbps 16 / 16 / 16 Gbps 20 / 20 / 20 Gbps
Concurrent Sessions 1.4 Mill 3.2 Mill 3.2 Mill 2 Mill 3 Mill 7 Mill
New Sessions/Sec 77,000 77,000 77,000 50,000 70,000 190,000
IPSec VPN 1.3 Gbps 1.3 Gbps 1.3 Gbps 4.5 Gbps 8 Gbps 8 Gbps
IPS(HTTP) 1.7 Mbps 2.1 Gbps 2.1 Gbps 1.4 Gbps 3 Gbps 6 Gbps
Antivirus(Proxy/Flow) 600/1,100 Mbps 600/1,100 Mbps 600/1,100 Mbps 200/550 Mbps 1.3 / 1.7 Gbps 1.7 / 2.1 Gbps
Interfaces (LAN, WAN & DMZ) 18 x GE RJ45, 2 x GE SFP 42 x GE RJ45, 2 x GE SFP 86 x GE RJ45, 4 x GE SFP 10 x GE RJ45 18 x GE RJ45, 4 x Shared port pairs, 2 x bypass Pairs 2 x 10GE SFP+, 14 xGERJ45, 8 x Shared port pairs, 2 x bypass Pairs
Storage 16GB 32GB 64GB 16GB 64GB 64GB
Variants - - - LENC DC, LENC -
주요장비 스펙테이블 3
FG3040 / FG3140B FG-3240C FG-3600C FG-3700D FG-3950B
Firwall(1518/512/64 byte UDP) 40 / 40 / 40 58 / 55 / 43 Gbps 40 / 40 / 40 Gbps 60 / 60 / 60 Gbps 160 / 160 / 160 Gbps 20-120 / 20-120 / 20-120 Gbps
Concurrent Sessions 5 Mill 10 Mill 28 Mill 44 Mill 20 Mill
New Sessions/Sec 200,000 200,000 235,000 300,000 250,000-300,000*
IPSec VPN 17 / 22 Gbps 17 Gbps 25 Gbps 100 Gbps 8-50.5 Gbps
IPS(HTTP) 6 / 8.4 Gbps 8 Gbps 14 Gbps 23 Gbps 20 Gbps
Antivirus(Proxy/Flow) 2.3 / 4.5 Gbps 2.6 / 9 Gbps 5.8 / 18 Gbps 7.5 / 18 Gbps 4 / 15 Gbps
Interfaces 8 x 10GE SFP+, 10 x GE SFP, 2 x GE RJ45/+2 10GE SFP+ 12 x 10GE SFP+, 16 x GE SFP, 2 x GE RJ45 12 x 10GE SFP+, 16 x GE SFP, 2 x GE RJ45 4 x 40GE QSFP+, 20 x 10-GE SFP+/GE SFP Slots, 8 x ultra-low latency 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 2 x 10GE SFP+ 4 x GE SFP, 2 x GE RJ45(base)
Storage 64GB, 256GB opt 64GB 128GB 960GB 256GB
Variants DC, LENC DC, LENC DC - DC, LENC

아이온시큐리티

상호 : (주)아이온시큐리티 | 대표자 : 김성혁 | 사업자등록번호 : 215-87-70318 | 통신판매업신고번호 : 제 2018-서울송파-1504호
주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 255 2층 (고덕빌딩) | 개인정보관리자 : 임영석
영업 문의 : 02-2105-4425 | E-mail : sales@eyeonsec.co.kr | 기술문의 : 02-2105-4455 | E-mail : mss@eyeonsec.co.kr

COPYRIGHTS © 아이온시큐리티 ALL RIGHTS RESERVED.